Wednesday, November 25, 2020

സുപ്തവജ്രാസനം വ്യക്തമായി അറിയാൻ

കഴുത്തിനു പുറകിലും പുറത്തുമുള്ള കൊഴുപ്പിനെ ഇളക്കിക്കളയുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. സന്ധിവാതം മൂലം കാലുകളിലുണ്ട‍ാകുന്ന മസിലുകയറ്റവും കോച്ചിവലിക്കലും മാറിക്കിട്ടും. കാലുകളിലെ കൊഴുപ്പിനെ  കുറച്ച്  ഭംഗിയുമുള്ളതാക്കി  തീർക്കുന്നു. ഹെർണിയ രോഗത്തിന് വളരെധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആസനമാണിത്.

സ്ത്രീകൾക്കു പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഗർഭ‍ാശയരോഗങ്ങക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ ഈ ആസനം ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.  നെഞ്ചെരിച്ചിലും പുളിച്ചുതികട്ടലും കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. ഈ ആസനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അടിവയറിലെ മാംസപേശികൾ അയഞ്ഞുകിട്ടുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിനും വികാസനം ലഭിക്കുന്നു. കാലുകളിലുള്ള ദുർമേദസ് കുറയുന്നു. ദഹനപ്രക്രിയകൾ ശരിയാകുന്നു നട്ടെല്ലിന്റെ അമിതമായ വളവിനെ പരിഹരിക്കുന്നു. 
സുപ്തവജ്രാസനം ചെയ്യാനുള്ള ശരിയായ രീതി വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്. കാലുകൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെച്ച് നൽകാനും ഇത് നല്ലതാണ്. സുപ്തവജ്രാസനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റ് നിരവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അത്  ഇവിടെ കാണുക.

An Asana ideal to reduce stress…know about Shashankasana

 An Asana ideal to reduce stress…know about Shashankasana


Benefits of Vajrasana Yoga

 Benefits of Vajrasana Yoga


Soorya Namaskaram& Breathing Pattern For Beginners

 Soorya Namaskaram& Breathing Pattern For Beginners

Step By Step Soorya Namaskaram For Beginners

Step By Step Soorya Namaskaram For Beginners

Monday, April 27, 2020

Strong Advice To Deal With Anxiety

Together with the chaos of Our Everyday lives, it Is Quite common for individuals To have stressed out. But if you don't understand what to do about that anxiety, it won't go away by itself. In the subsequent article, you're likely to receive guidance that will hopefully allow you to decrease your anxiety levels.

A great way Which You Can feel fantastic throughout the course of this Day will be to write in your diary. Whenever you're attempting to invent paragraphs, your mind won't concentrate on the things which are causing you stress, which will enhance your total condition and thoughts and reduce anxiety. If you are feeling stressed out attempt exercising on a routine basis. Exercising three to four times each week is a good way for the body to burn off extra energy and also to clean out the strain.

Be sure you're not carrying a lot of on. If you are feeling Stressed, especially in work, it might be because you are attempting to take on a lot of work simultaneously. Do not be afraid to request support. If you are unable to take care of your work load, then let your supervisor know. Frequently, your boss will probably be happy to give you a hand or enable you to find somebody who can.

Breaking large tasks into smaller chunks will Lower Your anxiety in Quite a few ways! Above all this can make the job seem less overwhelming and more tolerable; furthermore you'll be more prepared to really finish the task in a timely way. Failure to meet deadlines and meet duties is a significant source of anxiety so in the event that you alter your primary approach to a significant task and can do it more effectively you're just one step before another one!

You are able to beat stress by getting active and opting to exercise. Even though this isn't a permanent alternative, it is a superb way of improving your wellbeing. This may give you something that you can be enthusiastic about the following moment. It boosts your confidence, and cause you to feel as if you're in charge.

A great suggestion that can help you feel less worried would be to attempt to Imagine calm in your thoughts. A good illustration of calm could be a feather gradually falling down or even a lake that is hardly going. Adding pictures like this might assist you in keeping your anxiety in check. Of the afternoon, irrespective of how far you need to get the job done. Deficiency of sleep is going to result in increased anxiety levels, which may restrict your productivity and harm the manner which you are feeling. Aim for 2 hours of sleep per night to feel the best you can.

Even though it isn't necessarily the best time, if it's possible to examine the stressful situation in another perspective and see the comedy in it, then it is going to help alleviate the strain of it. Even in case you can't find the comedy in a stressful position, try to think about a great joke or humorous story that you just heard and this can help tremendously.

In regards to coping with anxiety consider meditation. This Can be a terrific way to not only relax your entire body but also clear your head of what which may be causing you anxiety. Consider purchasing music tapes or books to aid you with various methods of meditation. 

Goal, but it is not really that tough to attain. By considering the scenarios you find most stressful, you'll be able to ascertain what arouses the most nervousness and begin removing those items from your own life.

As stated in the Start of the Guide, anxiety is a standard Feeling for people nowadays. Can be the secret to handling it. Take what you heard in the content above and Use it to allow you to live a calm, stress-free life.


Thursday, April 9, 2020

CLEAN EVERYTHING AND THE KITCHEN SINK

WE TELL YOUR TOPIC

Studies have found that kitchen sink tends to be more bacterial than garbage can (the drainage usually sells 18,000 bacteria per inch. A hole handle, which can reproduce germs in your hands when you're in the shower, is a close second. , clean these areas regularly with a solution of 1tablespoon bleach per liter of water (bleach will also kill one of those waste spills).

SPONGE EASY

For an easy way to follow a dedicated sponge for extra cleaning, drill a small sponge hole and wrap the cord in the hole. Lightly sponge over the neck of a spray bottle filled with vinegar and water for any cleaning solution.
Understanding the Games is easy
To avoid using the same dishwashing sponge as cleaning molded areas and kitchen storage, remove the corner sponges you intend to use for cleaning counters and stoves, to save the messy sponges for washing dishes.

HOMEMADE SPONGE HOLDER

Allowing air to circulate wet kitchen sponges - instead of placing them in a flats - helps them dry faster and less sticky. Instead of buying a caddy or rug, you can add a stand and a large piece of binder. Attach the clip to the end of the sponge and press the "arms" of the animal's clips against the sponge.

ORDER YOUR DEPARTMENT ON IT

If possible, use a paper towel or clean washcloth instead of a sponge to wipe. If you use a sponge, get rid of the disinfectant. We tried to wrap the microwave, flu, bleeding, and sponge that had been watching for months for use in the test kitchen, and we tucked them into the washbasin and simply washed them with soap and water. Lab results show that moisturizing microwows and boiling worked very well, but since the sponge can burn in a microwave powerful, we recommend boiling it for 5 minutes.

A LITTLE DIT DOES IT

Here's a tip to bring about the cleanliness and ease of transferring a hand soap from a small pump to another cleaning product: dishwasher. This is especially helpful when buying supersize bottles, which are usually bargain but also inexpensive.
1. Reuse a hand-soap bottle by filling it with a dishwasher.
2. When it comes time to wash the dishes, simply pump the required amount of soap into the sponge.

PLAY YOUR GHOSES

If you prefer to hang your bathing gloves for installation so that it stays close, but your couple has no tabs to do so, you can create your own by wrapping a piece of duct tape over the top edge of it and piercing the tape with a drill.

REDACTIVE FREE-TO-CLEAN PANTS & PANS

If you run out of steel wool but need to find a hard, baked food from a baking pan or oven rack, try dishwashing liquid and a crumbled-up ball of aluminum foil. Craggy foil is a lot more fun than sponge. This is a great way to recycle but still clean - foil sheets.

ENDING BOTTLENECK VIZA

The reduced container bottle containers require a longer, smaller brush to reach the bottom and clean the interior. Instead of buying a special tool, try adding cooked rice, water, and food soap to the bottle, covering the surface, and shaking vigorously. The gravitational pull of the sides relieves any misery and provides the closest solution to writing.